Domaio – Teresa Táboas Teresa Táboas, Doctora Arquitecta